REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH

 

1. Pływalnia jest obiektem MOSIR-u, każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni.

2. Rodzic/opiekun dziecka podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki pływania i stanie zdrowia dziecka.

3. Zajęcia odbywają się w zależności od wybranej opcji ( poniedziałek 18:00 i 19:00, środa 17:00 i 18:00 , czwartek 17:00 , piątek 18:00 i 19:00) w trakcie całego roku szkolnego, czas trwania lekcji 45 min.

4. Czas wejścia na basen zostaje naliczany od momentu przekroczenia bramki przy kasie basenu do momentu zwrócenia kluczyka przy wyjściu (10 min przed zajęciami

na przygotowanie się do zajęć, 45 min lekcji i 10 min na wysuszenie i ubranie się po zajęciach).

5. W przypadku przedłużenia pobytu dziecka na basenie po lekcji klient będzie zmuszony ponieść dodatkowe opłaty według cennika MOSIR-u.

6. Kwalifikacji uczestnika zajęć do grupy szkoleniowej dokona kadra nauczająca.

7. Dokonanie opłaty miesięcznej według tabelki opłat uprawnia ucznia do uczestnictwa w zajęciach.

8. Opłata miesięczna jest zmienna i zależy od ilości zaplanowanych lekcji w danym miesiącu.

9. W przypadku nieobecności na zajęciach dziecka:

a) za niewykorzystane zajęcia nie istnieje możliwość zwrotu pieniędzy.

b) Uczniowie zapisani na jedną lekcje w tygodniu mają możliwość odpracowanie tylko jednej nieobecności w miesiącu.

c) Uczniowie zapisani na dwie lekcje w tygodniu mają możliwość odpracowania dwóch nieobecności w miesiącu.

Nieobecności można odpracować zawsze w terminie do końca kolejnego okresu rozliczeniowego tzn. do końca kolejnego miesiąca. Np. nieobecność w miesiącu wrześniu podlega odpracowaniu do końca października itp.

d) W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości obniżania opłaty miesięcznej. Zasady te wynikają z obowiązku opłacania przez Szkołę biletu wstępu oraz części zarezerwowanego basenu dla ucznia bez względu na jego obecność czy nieobecność.

e) Nieobecność wynikające z przewlekłej choroby (100% nieobecności) rozpatrywane są indywidualnie

9. Opłaty należy dokonywać TYLKO I WYŁĄCZNIE poprzez przelew na konto firmowe Szkoły Pływania LENA do 5-tego dnia każdego miesiąca w tytule przelewu należy wpisać Imię i nazwisko ucznia.

10. Opłata miesięczna zawiera bilety wstępu na pływalnię dla uczestnika zajęć.

11. Rodzic / Opiekun może zrezygnować z zajęć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w dowolnej udokumentowanej formie. Rodzic zobowiązany jest dokonać wszelkich rozliczeń finansowych na rzecz Szkoły na bieżąco.

12. Darmowy pasek 10 minut dla opiekuna/rodzica upoważnia do pomocy w przebraniu oraz ubraniu Uczestnika w szatni i doprowadzenie do zajęć.

13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, skradzione, zgubione Uczestnika.

14. Zajęcia prowadzą instruktorzy i trenerzy posiadające odpowiednie kwalifikacje.

15. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy. Za bezpieczeństwo pojedynczych osób z grupy odpowiada ratownik pełniący dyżur.

Za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni Uczestnika.

16. Obecność rodziców na zajęciach bez zakupu biletu wstępu, tylko i wyłącznie za zgodą pracowników basenu lub poprzez zakup odpowiedniego biletu uprawniającego

do przebywania na trybunie basenu.

17. Dzieci powyżej 3 roku życia podczas zajęć obowiązkowo korzystają z czepków.

18. Grupa przypadająca na jednego prowadzącego nie przekracza 12 osób.

19. W trakcie zajęć uczestnicy są podzieleni na grupy zaawansowania.

20. Zajęcia odbywają się na wynajętej części basenu.

21. Każdy Kursant bądź jego opiekun rezerwując miejsce w Kursie i podając swoje dane osobowe ,email , numer telefonu, datę urodzenia, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacji oraz późniejszej organizacji zajęć. Administratorem danych osobowych kursantów lub opiekunów prawnych kursantów jest: Firma Usługowa - Bartosz Kwestorowski, ul. Klonowa 29/68, 41-800 Zabrze. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawę przetwarzania danych osobowych w celach wykonywania obowiązków ciążących na administratorze danych np. wynikających z przepisów prawa podatkowego stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych zarejestrowanych na filmie lub fotografii stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą.

22. Dokonanie przynajmniej jednej opłaty miesięcznej w danym roku szkolnym jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu przez cały okres roku szkolnego tzn.

od września do czerwca.

 

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH LEKCJI PŁYWANIA

 

1. Organizatorem Indywidualnych Lekcji Pływania jest Szkoła Pływania Lena.

2. Zajęcia odbywają się na basenie „Ruda” w Rudzie Śląskiej , gdzie o wyborze rodzaju niecki do nauki, bądź doskonalenia pływania decyduje trener w zależności od:

- posiadanych przez klienta , umiejętności pływackich;

- rodzaju dostępnej niecki na basenie.

3. Indywidualna Lekcja Pływania obejmuje 45 minut zajęć w wodzie pod okiem instruktora pływania lub trenera pływania.

4. Cena Indywidualnych Lekcji Pływania nie obejmuje biletu wstępu na pływalnię.

5. Zapisy na lekcje przyjmowane są z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem:

a) Telefonicznie pod numerem tel. 513-661-991 ,

b ) Internetowo na adres e-mail: lenaszkolaplywania@interia.pl

6. Płatność za lekcje, odbywa się w formie płatności na konto bankowe Szkoły Pływania Lena lub gotówką bezpośrednio u osoby prowadzącej lekcje.

7. Istnieje możliwość, bez ponoszenia kosztów finansowych zapłaconej lekcji, wyłącznie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem:

a. przeniesienia ustalonej lekcji,

b. odwołania ustalonej lekcji,

informując niezwłocznie o tym fakcie trenera pod numerem tel.513-661-991.

W przypadku nie poinformowania o tym fakcie trenera , opłata za ustaloną lekcje przepada.

8. Wykupienie lekcji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o stanie zdrowia zezwalającym na czynne uczestnictwo w zajęciach.

9. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. z przyczyn technicznych – awaria na basenie ). Organizator kursu zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie o czym będzie informować ucznia telefonicznie.

10. Dokonanie przynajmniej jednej opłaty miesięcznej w danym roku szkolnym jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu przez cały okres roku szkolnego tzn.

od września do czerwca.

 

 

Regulamin

-

Design and implementation: biuro.desigmo@gmail.com

Copyright © 2022 Szkoła Pływania Lena, wszelkie prawa zastrzeżone