KURSY NA INSTRUKTORA

basen-32Kurs instruktora pływania przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

  1. ukończyła 18 lat;
  2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);
  3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);
  4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);
  5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo , o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);
  6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;
  7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu; znajomość i bardzo dobra umiejętność pływania przynajmniej 3 stylami (na egzaminie końcowym są oceniane 4 style, skok startowy i nawroty).

Struktura kursu instruktora pływania :

– Ćwiczenia, wykłady, warsztaty . Część ta obejmuje zajęcia prowadzone w formie wykładów na auli oraz zajęć praktycznych na basenie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

– Praca własna kursanta i samokształcenie . Przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań.

Koszt kursu : 1000 zł

Termin kursu : 16-18.09.2016 oraz 23-25.09.2016.

Miejsce zajęć kursu instruktora pływania : Aquarius Kopernik , ul.Korfantego 18 w Zabrzu